Попитай Уили и той ще ти отговори

Здравей и добре дошъл! Тук ще откриеш наистина най-важното за всеки шофьор. Може да ми зададеш всеки въпрос, който те вълнува. Аз знам отговорите и ще ти помагам винаги, когато имаш нужда от мен. Защото съм най-добрият приятел на колата ти!

Ако някой от въпросите липсва тук, моля пиши ми на help@whilli.com и ще се постарая възможно най-бързо да добавя отговора тук.

Административни термини

От Пътна полиция ползват редица термини и съкращения. Някои от тях описваме тук:

АУАН – Акт за установяване на административно нарушение

ЕФ – Електронен фиш

ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания

ЗДвП – Закон за движението по пътищата

МПС – Моторно превозно средство

НП – Наказателно постановление

ПТП – Пътно транспортно произшествие

ППС – Пътно превозно средство

Актуална пътна обстановка

Актуалната пътна обстановка днес може да видиш тук.

На сайта на Уили вече може да проследиш актуалната пътна обстановка по всяко време на деня. Ремонти на пътя, затворени пътища, катастрофи и кадри от камери на магистрали и гранични пунктове. Цялата информация ще откриеш в пътната обстановка на Уили.

Винетки

Ти попита Whilli дали е възможно прехвърляне на винетка на друга кола.

Не е възможно прехвърляне на винетка на друг автомобил. Според Закона за пътищата тя важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му. Винетката следва автомобила дори и в случай на прехвърляне на собствеността му, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.

Това не важи за хората, които са получили право на безплатна винетка чрез Агенцията за социално подпомагане. В този случай при промяна на собствеността винетката загубва валидност от деня на прехвърлянето. До 3 дни прехвърлителят трябва да уведоми АПИ за промяната. Ако не спази срока, няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство.

Прехвърляне на е-винетка е възможно при смяна на регистрационния номер на същия автомобил, за който първоначално е била издадена. До 3 работни дни след пререгистрацията собственикът или ползвателят задължително трябва да подаде заявление за промяната.

Ти попита Whilli дали при двойно плащане на винетка за една и съща кола се възстановява сумата.

Гражданите, платили два или повече пъти за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, могат да поискат възстановяване на надвзетата сума. В този случай се подава заявление по образец. В него се описва целият казус. Към заявлението се прилага следната информация:

 • копие на регистрационния талон на автомобила;
 • копия на документи за извършени плащания – банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири и последните четири цифри на картата, с която е направено плащането; при банково плащане – копие от платежното нареждане;
 • копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост.

Прочети повече за процедурата по възстановяване на недължимо внесени такси.

Глоби

Ти попита Whilli кога може да ти бъде наложена глоба с фиш.

По Закона за движение по пътищата за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание отнемане на книжката или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с хартиен фиш. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати. Това са т. нар. фишове с присъствено връчване. Ако лицето оспорва нарушението, размера на глобата или откаже да го подпише, се съставя акт.

Обичайната практика на КАТ е фиш да се издава за по-маловажни нарушения – с глоба до 50 лв.

Фиш за неправилно паркиране може да се издаде и в отсъствие на нарушителя (т. нар. фишове с неприсъствено връчване).

Ти попита Whilli как да разбереш размера на глобата по издаден акт.

За връчване на наказателно постановление е необходимо да посетиш звеното “Пътна полиция” към областната дирекция на МВР по постоянен адрес. В конкретния документ има информация за размера на задължението.

Справки за издадени, но невръчени наказателни постановления и електронни фишове, могат да се правят в Портала за електронни услуги на МВР. Това става чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“.

Ти попита Whilli каква е глобата за неправилно паркиране.

Глоба за неправилно паркиране. Ето какво предвижа Законът за движение по пътищата:

 • глоба от 20 лв. за неправилно престояване и паркиране;
 • глоба от 50 лв. в зона на пешеходна пътека, в зона на спирка за обществен транспорт или кръстовище
 • глоба от 50 лв. като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението;
 • глоба от 50 до 200 лв. в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места;
 • глоба от 20 до 150 лв., когато в резултат на нарушение на правилата за паркиране и престой е създадена непосредствена опасност за движението;
 • глоба от 200 лв. без да имаш това право на място, определено за превозно средство, обслужващо или управлявано от хора с трайни увреждания.

Ти попита Whilli каква е глобата при шофиране на нерегистриран автомобил.

Според Закона за движение по пътищата, водач, който управлява нерегистриран автомобил или е регистриран, но е без табели с регистрационен номер, се наказва с отнемане на книжката за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв.. Предвижда се и отнемане на 10 контролни точки.

За повторно нарушение наказанието е отнемане на книжката за срок от 1 до 2 години и глоба от 600 до 1500 лв.

За управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, водачът може да бъде подведен и под наказателна отговорност по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс. В този случай се предвижда лишаване от свобода до 1 година или глоба от 500 до 1000 лв.

Ти попита Whilli от кога започва да тече давността на наложено наказание глоба.

Глобата е вид административно наказание. Давностният срок започва да тече от влизането в сила на наказателното постановление, с което е била наложена глобата.

Наказанието не се изпълнява, ако са изтекли две години от влизането в сила на постановлението. Давността се прекъсва с всяко действие, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След това започва да тече нова давност.

Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако са изминали 3 години от влизането в сила на наказателното постановление. Това обаче не се прилага, когато в двугодишния срок от налагането на глобата е образувано изпълнително производство.

Ти попита Whilli как може да направиш плащане на неплатени глоби.

Проверка за неплатени глоби може да се направи през Портала за електронни административни услуги на МВР, като има възможност и за онлайн плащане на тези задължения. Това може да бъде направено ТУК.

Глобите може да се заплатят и по един от следните начини:

 • чрез ПОС устройство в структура на МВР;
 • в банка;
 • чрез пощенски запис;
 • чрез интернет банкиране;
 • чрез каси за парични преводи;
 • чрез КЕШ-терминал.

Важно: Не забравяй да провериш коя е актуалната банкова сметка при плащане на неплатени глоби.

Ти попита Whilli дали при двойно плащане на една и съща глоба се възстановява сумата.

Всички автомобилисти с надвнесени суми за погасяване на едно и също задължение имат право да поискат възстановяване на средствата. Това става с подаване на искане по образец.

По принцип възстановяване на суми може да се иска и по други причини: например отменени със съдебно решение глоби или преведени суми по една банкова сметка вместо по друга. Всички възможни хипотези и образци на заявления могат да бъдат намерени в сайта на МВР тук.

Годишни технически прегледи

Ти попита Whilli каква е процедурата при изтекъл ГТП на автомобила извън България.

Техническият преглед на автомобила се извършва в страната, в която е регистриран.  Отговорност на собственика е да следи кога изтича техническият преглед, за да мине процедурата в срок, без да бъде санкциониран.

От Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, които отговарят за техническите прегледи, нямат информация дали съществува практика чужда държава да извършва ГТП на автомобили, които не са с тяхната национална регистрация. Дори и да минеш технически преглед зад граница при връщането си в България той няма да важи и при евентуална проверка на пътя ще бъдеш санкциониран, разясняват от агенцията.

Ти попита Whilli кога най-рано може да се мине ГТП на автомобила.

При последния технически преглед, извършван на автомобила, се издава знак за периодичен преглед. Чрез перфорации се отбелязва кога возилото подлежи на следващ преглед.

Според Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) няма пречка да се мине на проверка през специализиран технически пункт и преди тази дата, дори да остават още 6-7 месеца. В този случай започва да тече срок за новия преглед, като датата на следващия преглед се определя спрямо него, обясниха още от ИААА.

Ти попита Whilli какви документи са необходими при ГТП.

Документи ГТП: Ето кои са необходимите документи за технически преглед на твоя автомобил:

 • Регистрационен талон на автомобила – части I и II в оригинал. Или това са т. нар. голям и малък талон. Допуска се представяне на ксерокопие на големия талон;
 • Документ за самоличност на лицето, представящо автомобила на годишен преглед;
 • За монтирана газова уредба след 1.09.2014 г. се изисква валиден протокол за поставяне на уредбата;
 • Считано от януари 2022 вече не е необходимо представянето на валидна полица застраховка „Гражданска отговорност“ (прави се автоматична проверка);
 • Пътният данък на автомобила трябва да е заплатен предварително. Вече не се предоставя бележка, а се прави автоматична проверка в съответната Община.

Ти попита Whilli дали се преминава нов ГТП при смяна на номерата на автомобила.

Да. Ако са подменени регистрационните табели, автомобилът задължително трябва да се представи на преглед за техническа изправност, независимо, че все още има валидно удостоверение.

Според чл. 147 от Закона за движение по пътищата издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед запазват валидността си при промяна на собственика на превозното средство, но само когато не се подменят табелите с регистрационните номера.

Ти попита Whilli сменя ли се талон за ГТП след продажба на автомобила.

След прехвърляне на собствеността върху МПС новият собственик трябва в срок до 1 месец да го регистрира на свое име в Пътна полиция. Ако няма технически преглед, автомобилът трябва да премине през технически пункт за проверка. В случай, че автомобилът има валиден стикер и няма да се сменят табелите с регистрационния номер, собственикът няма задължението да минава на технически преглед и да сменя талона с нов.

Електронни фишове

Ти попита Whilli в какъв срок КАТ може да връчва електронни фишове.

Няма указан изричен срок за връчване на електронен фиш, но административнонаказателното производство се прекратява с изтичане на давността. Относителната погасителна давност е 3 години от установяване на нарушението. Този давностен срок се прекъсва при всеки опит и действие за преследване и търсене на административнонаказателна отговорност от нарушителя. След това започва да тече нов давностен срок.

Абсолютната погасителна давност е 4 години и 6 месеца, независимо дали е имало прекъсване на относителната давност или не, като началният момент отново е датата на нарушението. Тези давностни срокове важат и за наказателното постановление.

Ти попита Whilli дали има електронни фишове, които не подлежат на обжалване.

За електронни фишове:

Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) регламентира в чл. 39, ал. 4, че за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2 (а именно от 10 лв. до 50 лв.), за което се издава електронен фиш (ЕФ), уточниха от Пътна полиция.

Оттам разясниха още, че съгласно чл. 189, ал. 8 от ЗДвП електронният фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Редът за обжалване на електронни фишове е разписан подробно в цитираната алинея на ЗДвП. От друга страна чл. 85а от ЗАНН регламентира, че доколкото в ЗАНН няма особени правила за административнонаказателния процес при нарушения, установени с техническо средство или система съгласно чл. 39, ал. 4, се прилагат разпоредбите на ЗДвП.

За наказателните постановления (НП):

В раздел V на Глава трета „Производство по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания“ от ЗАНН от чл. 58д до чл. 63д е разписан редът за обжалване на НП и на електронните фишове.

От друга страна, в чл. 57, ал. 1, т. 10 от ЗАНН е разписано, че НП трябва да съдържа информация дали подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. Тук е важно да се отбележи, че с измененията в ЗАНН, които влизат в сила от 23.12.2021 г., разпоредбата на чл. 157, ал. 1, т. 13 (сега т. 10) е редактирана и регламентира, че НП трябва да съдържа информация в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване.

Ти попита Whilli как се процедира при невръчен фиш за скорост.

Електронният фиш за скорост влиза в сила едва когато бъде връчен по реда на закона. След връчването му имаш 14-дневен срок, в който може да платиш глобата с 30% отстъпка.

Ако не желаеш да платиш и имаш основания да оспориш електронния фиш, в същия 14-дневен срок може да подадеш жалба или декларация, ако друг е управлявал автомобила ти.

В 7-дневен срок може да се подаде възражение, когато например колата ти е обявена за издирване. Органът, издал електронния фиш, може да го отмени или анулира в предвидените от закона случаи.

Обжалването на електронния фиш става по реда на ЗАНН. Жалбата се подава пред наказващия орган и се разглежда от съда.

Съдът може да го отмени, ако установи нарушения на закона – напр. електронният фиш не съдържа описание на нарушението в съответствие със законовите изисквания, липсват задължителни реквизити във фиша, нарушението не е доказано по безспорен начин и др.

Ако електронният фиш е издаден (а не връчен, защото има съществена разлика) повече от 1 година след извършването на нарушението, също може да го обжалваш и следва той да бъде отменен от съда.  

Фишът може да се обжалва и на основание изтекла давност.

Ти попита Whilli какъв е редът за оспорване на електронен фиш.

Обжалването на електронния фиш става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Жалбата се подава в срок до 14 дни от получаването му. Ако има направено възражение – в срок от 14 дни от известяването за отказ за анулиране на фиша.

В 7-дневен срок от получаване на жалбата наказващият орган, издал фиша, я изпраща заедно с цялата преписка на районен съд за разглеждане. Решението на районния съд подлежи на обжалване пред административен съд.

Ти попита Whilli кога се издава електронен фиш, как се връчва и кога влиза в сила.

При установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система нарушение, за което не е предвидено отнемане на шофьорска книжка или контролни точки, се издава електронен фиш. Задължително трябва да съдържа данни за нарушителя, вида на нарушението, географско местоположение, технически параметри на записващата система и др., липсата на които е основание за отмяната на фиша.

Електронният фиш се връчва на собственика на МПС (ползвател, юридическо лице) с препоръчано писмо с обратна разписка или от длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата, като ползва 30% отстъпка, или предоставя писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на шофьорската му книжка.

За деклариране на неверни данни в декларацията, собственикът или законния представител носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

На посоченото в декларацията лице се изпраща електронен фиш. Първоначално издаденият фиш се анулира.

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред органа, издал фиша, когато:
•МПС е било обявено за издирване

 или

• МПС е със специален режим на движение.

Влизат в сила електронни фишове, които не подлежат на обжалване, не са обжалвани в срок или са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда. Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Ти попита Whilli дали можеш да обжалваш електронен фиш, който си получил след 2 години.

В случай, че електронният фиш е връчен в законоустановения срок, то няма пречки да бъде обжалван в сроковете за обжалване. Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение  – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд. В съпроводителното писмо се посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.  

Ако фишът е издаден повече от 1 години след заснемане на нарушението, също може да се обжалва. Съдът следва да прекрати административнонаказателното производство и да отмени електронния фиш, с който е наложена глобата.

В случая не е налице изтичане на относителната погасителна давност, която е 3 години. Абсолютната погасителна давност е 4 години и 6 месеца.

Ти попита Whilli дали може да ти бъде връчен електронен фиш за автомобил, който не е твоя собственост.

Да, когато собственикът на автомобила посочи това. В случай, че ти си управлявал колата във времето, когато е заснето нарушението, може да получиш фиш.

Ти попита Whilli дали може да ползваш 30% отстъпка, ако си обжалвал електронен фиш, а съдът е потвърдил глобата.

При плащане на глоба, наложена с електронен фиш, в 14-дневен срок може да се плати само 70 на сто от нейния размер. Или по този начин да се ползва т.нар. отстъпка.

Когато обаче си обжалвал електронния фиш и глобата е потвърдена от съда, то тя се дължи в пълен размер.

Наказания за нарушения на пътя

Ти попита Whilli в какъв срок се издава наказателно постановление по издаден акт.

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗАНН наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването ѝ.

Когато нарушителят няма постоянен адрес в България, съставеният акт се предоставя незабавно на наказващия орган. Към акта се прилагат писмени обяснения или възражения на водача, а наказващият орган се произнася в деня на получаване на преписката.

От друга страна, съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗАНН образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

Ти попита Whilli кога може да бъде прекратена регистрация на автомобил.

Управлението на автомобил с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс. А именно: който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до 1 година или с глоба от 500 до 1000 лева.

По реда на чл. 143 от Закона за Движение по пътищата прекратена регистрация на автомобил се предвижда за следните случаи:

 • при желание на собственика на превозното средство и връщане на табелите с регистрационните номера;
 • след писмено уведомление от службите за контрол в общините и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
 • при изоставено регистрирано МПС, на което табелите с регистрационните номера липсват и не могат да бъдат издирени по надлежния ред;
 • служебно, при уведомление от компетентен орган на друга държава, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер;
 • служебно се прекратява регистрацията на МПС, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд за липса на валидна застраховка “Гражданска отговорност“. Служебно прекратена регистрация се възстановява отново служебно след представяне на валидна застраховка;
 • служебно се прекратява регистрацията на автомобил, чийто собственик в 2-месечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство;
 • когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност. След отстраняване на техническата неизправност и успешно преминаване на технически преглед, ползването на МПС се разрешава отново, без нова процедура за неговата регистрация;

Чл. 171 от ЗДвП предвижда още прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява МПС:

 • без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното превозно средство, или след като е му е отнета книжката по съдебен или административен ред, както и на собственик, чието МПС е управлявано от шофьор, за което са налице тези обстоятелства. Прекратяването на регистрацията е за срок от 6 месеца до 1 година;
 • с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества, както и при отказ да му бъде извършена проверка за алкохол и наркотици, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или лабораторно изследване. Прекратяването на регистрацията е за срок от 6 месеца до 1 година;

Освен табелите с регистрационен номер се отнема и част 2 на свидетелството за регистрация.

Регистрацията се прекратява и в следните случаи:

 • когато табелите с регистрационни номера са откраднати или изгубени, МВР ги обявява за издирване и следва прекратяване на регистрацията;
 • преди прехвърляне на собствеността на регистрирано МПС собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния му номер за регистрацията на друго превозно средство от същата категория. Услугата е възможна след прекратяване на регистрацията на превозното средство;

Важно: В отделни случаи, според разпоредбите на закона, освен прекратяване има предвидени и други мерки и наказания: глоби, отнемане на контролни точки, отнемане на книжката, лишаване от свобода.

Ти попита Whilli дали е възможно да се издадеш фиш за неправилно паркиране в твое отсъствие.

Да, има такава възможност. Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на возилото, като му се изпраща и екземпляр от фиша. Към превозното средство се закрепва уведомление, с което фишът се смята за връчен. 

Срокът за доброволно заплащане на глобата е седем дни от датата на изготвяне на уведомлението.

Ти попита Whilli как се налагат наказания по ЗДвП (Закон за движение по пътищата).

За нарушения на ЗДвП се съставят фишове и електронни фишове, а за установените с АУАН (акт за установяване на административно нарушение) нарушения се издават наказателни постановления, с които се налагат предвидените в закона наказания в месечен срок (чл. 52, ал. 1 от ЗАНН), разясниха от Пътна полиция.

Фишовете се съставят по реда на чл. 186 от ЗДвП, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗАНН (Закон за административните нарушения и наказания).

Електронен фиш се издава по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗАНН.

Наказателно постановление се издава по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗАНН. Съгласно чл. 189, ал. 12 от ЗДвП наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица, съобразно тяхната компетентност.

В допълнение, в чл. 189, ал. 14 от ЗДвП е регламентирано, че за неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и фишове и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

Ти попита Whilli има ли наказание, ако откажеш да предоставиш документи на КАТ.

Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка.

За повторно нарушение наказанието е отнемане на книжката за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.

Ако водач отказва да предаде свидетелството си след изчерпване на лимита от контролни точки, се налага глоба от 50 до 200 лв.

Глобата за забравени документи – шофьорска книжка, контролен талон и малкия талон на автомобила – е 10 лв.

Ти попита Whilli какъв е редът за обжалване на акт за установяване на административно нарушение.

При предявяването на акт на установяване на административно нарушение (АУАН) нарушителят може да отрази в него има или няма възражения. Законодателят е предвидил възможност, освен възраженията при съставяне на АУАН, в 3-дневен срок шофьорът да направи и писмени възражения по него пред наказващия орган, не пред съда. Ако във възраженията си нарушителят посочи писмени или веществени доказателства, те трябва да бъдат събрани служебно, доколкото това е възможно.

В хода на преписката наказващият орган е длъжен да разгледа и обсъди възраженията на лицето, срещу което е съставен актът. Ако прецени, че те не са основателни и нарушението е доказано по несъмнен начин, следва издаване на наказателно постановление.

Самият акт не подлежи на обжалване пред съда. Обжалва се наказателното постановление, което се издава въз основа на АУАН.

Важно! От 23 декември 2021 г. влизат в сила промени в ЗАНН. Депозирането на писмени възражения по акта вече ще може да се прави в 7-дневен срок, не в 3-дневен, както е в момента. В АУАН пък нарушителят ще може да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Ти попита Whilli как се стига до мярката “спрян от движение автомобил”.

Всяко МПС може да бъде временно спряно от движение по желание на неговия собственик – например, защото не възнамерява да го ползва продължително време или за да ограничи ползването му от други, свързани с него, лица.

Принудително от Пътна полиция може да прибягнат до мярката спрян от движение автомобил в следните случаи:

 • когато е технически неизправен, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над нормите или конструкцията му е изменена без съответното разрешение; 
 • когато превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар;
 • на собственик, който няма задължителната застраховка “Гражданска отговорност”;
 • коейто е обозначен с опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, но няма лиценз или удостоверение за регистрация или не отговаря на изискванията за този вид дейност;
 • когато е със снети шумозаглушители;
 • на собственик, който превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;
 • на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на автомобила си на лице за участие в незаконни състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели – за срок три месеца;

При първоначална регистрация в Пътна полиция в случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то се регистрира и се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности. При наложен запор също може да се поиска спиране от движение.

На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак “Спрян от движение”.

Важно: В отделни случаи, според разпоредбите на закона, освен принудително временно спиране от движение, се предвиждат още налагане на глоби, отнемане на контролни точки, лишаване от шофьорски права.

Ти попита Whilli кога започва да тече наказанието “лишаване от право да се управлява МПС”.

Наказанието “лишаване от право да се управлява моторно превозно средство” тече от датата на изземването на свидетелството за управление. За справка – чл. 190 ал. (2) от Закона за движение по пътищата. 

Ти попита Whilli в какъв срок следва да се изпълни наложеното наказание по ЗДвП.

По реда на Закона за административните нарушения и наказания административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:

а) две години, когато наложеното наказание е глоба;

б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

 в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок от 3 г. по отношение на глобата. Това обаче не важи, когато за събирането ѝ в 2-годишния срок е образувано изпълнително производство.

Принципно, изпълнението е обвързано с влизането на акта, с който е наложено наказанието:

– за наказателните постановления (НП): влизат в сила НП, които:

а) не подлежат на обжалване;

б) не са били обжалвани в законния срок;

в) са били обжалвани, но са били потвърдени или изменени от съда.

С редакцията в ЗАНН, която влиза в сила от 23.12.2021 г., е разширен обхватът на актовете, които влизат в сила, а именно: НП, предупрежденията, резолюциите и ЕФ;

– за фиш: издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила НП и се изпраща за събиране на публичния изпълнител;

–  за електронен фиш (ЕФ): влизат в сила ЕФ, които:

а) не подлежат на обжалване;

б) не са обжалвани в срок;

в) са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда, а влезлият в сила ЕФ се смята за влязло в сила НП.

Ти попита Whilli дали подлежиш на нова глоба при неплатен фиш в срок и може ли да се плати след изтичане на срока.

Ако глобата по фиш не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Глобата по електронен фиш се заплаща в 14-дневен срок от получаването му, като се дължи 70 на сто от нейния размер. Ако е обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер. Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Съгласно чл. 190, ал. 3 от ЗДвП наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронния фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване, припомниха от Пътна полиция.

Не се издава свидетелство за управление или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби.

В ЗДвП не е предвидена изрична санкционна разпоредба в случай на управление на МПС с незаплатени глоби по влезли в сила актове (фиш, НП, ЕФ).

Извън сроковете за доброволно заплащане, глобата може да бъде внесена по посочената в акта (фиш, НП, ЕФ) банкова сметка. След изтичането на срока за доброволно заплащане актът се изпраща в Националната агенция за приходите (НАП) за принудителното събиране. В тези случаи длъжникът може да заплати дължимата глоба както по сметката, посочена в акта (фиш, НП, ЕФ), така и по сметка за принудително събиране на публични вземания на съответната териториалната структура на НАП.

Промени по автомобила

Ти попита Whilli как се демонтира газова уредба на колата.

Демонтирането на газовата уредба се извършва в специализиран сервиз. Оттам би трябвало да се издаде и удостоверение за демонтажа. С този документ собственикът на МПС трябва да отиде в Пътна полиция, да заяви промяната в данните на возилото и да си извади нов регистрационен талон на автомобила.

Ти попита Whilli как се узаконява газова уредба на автомобил.

 За да се узакони газова/метанова уредба, собственикът трябва да има протокол за монтажа от специализиран сервиз. Автомобилни газови уредби (АГУ), които са поставени след 1 септември 2014 г., подлежат на първоначална проверка. Изискването не важи, когато в талона за регистрация на превозното средство е отразено оборудването му с АГУ, превозното средство има паспорт за монтираната АГУ или удостоверение за техническа изправност, в което уредбата е вписана.

Промяната на данните за вида на горивото трябва да се заяви в КАТ при първата промяна в регистрацията след монтирането на АГУ. Този срок не може да е по-дълъг от 3 години от първоначалната проверка на уредбата.

Автомобилни газови уредби, монтирани преди 1 септември 2014 г., не подлежат на първоначална проверка. Собствениците обаче е следвало да заявят за промяната в 14-дневен срок.

За да се отрази монтирането на АГУ, собственикът трябва да представи:

 • удостоверение за първоначална проверка на АГУ (за монтирани уредби след 1 септември 2014 г.);
 • паспорт за АГУ, протокол за монтиране на АГУ по Наредба № Н-3 или удостоверение за техническа изправност по Наредба № Н-32 с отразена в него уредба (важи само за АГУ, монтирани преди 1 септември 2014 г.).

За превозни средства, регистрирани в други държави от ЕС, оборудването с уредба за работа на двигателя с друго гориво трябва да е отразено в талона за регистрация. При пререгистрация в България газовата уредба също трябва да се впише в новия талон.

Ти попита Whilli какви са изискванията за затъмняване на стъклата на автомобил.

При затъмняване на стъклата на автомобил трябва да имаш предвид следното:

 1. Законът за движение по пътищата (чл. 105) забранява ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
 2. Ограничаване на видимостта, както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
 3. Намаляване прозрачността на стъклата по т. 1 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН.

Според Правило № 43  общата светлопропускливост през предните стъкла и другите стъкла, които са разположени на място, което е необходимо за видимостта на водача, не може да е по-малка от 70 %. 

Ти попита Whilli кога трябва да направиш смяна на бутилката на газова уредба.

 

Смяна на бутилката на газова уредба трябва да се направи при изтичане на максималния експлоатационен срок, предвиден от производителя.  Когато не е посочен срок от производителя:

 • ако са изминали повече от 10 години от датата на производство за резервоар за ВНГ (втечнен нефтен газ).
 • ако са изминали повече от 20 години от датата на производство за резервоар за СПГ (сгъстен природен газ).

След изтичане на срока на годност, автомобилът е неизправен.

 

Разни

Ти попита Whilli как може да предадеш автомобила си за скрап и каква е процедурата.

Прекратяването на регистрацията на автомобила по желание на собственика става с писмено заявление в Пътна полиция. Ако има намерение да го предаде за скрап, предварително трябва да намери лицензирана фирма за изкупуване на излезли от употреба МПС. Оттам ще получи удостоверение за разкомплектоване. С този документ и двете регистрационни табели собственикът трябва да отиде в КАТ за дерегистрация на автомобила.

В Пътна полиция той трябва да представи и двата талона на колата. Големият талон (част първа на свидетелството за регистрация) се перфорира и върху него се поставя надпис “Прекратена регистрация – прието за разкомплектоване”. След това се връща на собственика. Част втора, или малкият талон, се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

Ако собственикът реши да не предава колата за скрап, трябва да посочи, че ще я съхранява в частен имот. Тогава малкият и големият талон се перфорират и се поставя надпис “Прекратена регистрация – частен имот”. Двете части на свидетелството се връщат на собственика, а копие на талона се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

По желание собственикът може да си извади от КАТ удостоверение, че регистрацията на превозното средство е прекратена.

Ти попита Whilli какво да направиш в случай на кражба на регистрационни табели на автомобил.

При откраднати или изгубени табели с регистрационен номер собственикът задължително трябва да уведоми МВР. След това МВР ги обявява за издирване и следва прекратяване на регистрацията. 

Собственикът на автомобила не може да извади дубликат на номера. Трябва да мине отново през каналите на Пътна полиция за идентификация на автомобила, да го пререгистрира и да получи нов регистрационен номер.

Ако табелите не отговарят на българските стандарти или на Регламент на Съвета за отбелязване на отличителен знак на държавата, в която са регистрирани, прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.

Ти попита Уили какво да правиш при ПТП на паркинг.

Първата реакция при ПТП на паркинг е водачът да уведоми органите на МВР. Когато има и пострадали – се уведомява и Спешна помощ. Това може да направиш на телефона за спешни повиквания 112.

За София-град може да сигнализираш директно и на телефоните на Пътна полиция, които са специално за пътни произшествия: 029824901 или 029824902.

Това обаче трябва да стане незабавно след узнаването за произшествието/щетата, а не в някой от следващите дни.

Възможно е КАТ да откаже да посети местопроизшествието в случай само с паркинг-щета. Оказва, че от КАТ не посещават местопроизшествието дори когато виновникът е избягал.

Ако на паркинга има монтирани камери, при позвъняването потърпевшият трябва настоятелно да обясни, че е възможно да са заснели инцидента. Работа на полицията е да ги провери, да издири извършителя и да удостовери това с документ. На базата на този акт щетите ще могат да се покрият със застраховката „Гражданска отговорност“ на причинителя на ПТП.

Пътна полиция посещава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО мястото на ПТП, когато:
при произшествието има убит или ранен човек, между участниците в произшествието има разногласие за вината, има съмнение, че участник в катастрофата е под въздействието на алкохол и/или наркотици или не притежава необходимите права за управление на МПС и др.

При отказ на КАТ да посети ПТП-то добре е веднага да се обадиш на застрахователната компания, ако имаш застраховка Каско. Те ще преценят дали да пратят мобилна група. Ако не, трябва да заведеш щетата в посочения в полицата срок.

Ти попита Whilli може ли да се бракува запориран автомобил.

При наложен запор на автомобила не може да се прекрати регистрацията му в Пътна полиция. Хипотетично собственикът може и да го предаде на фирма за скрап. Това обаче ще го вкара в спирала от неприятности, защото той няма право да се разпорежда с него. От друга страна, дори да представи в КАТ удостоверение, че МПС е предадено за разкомплектоване, то няма да бъде дерегистрирано и върху превозното средство ще продължи да се начислява данък.

Ето какво гласи законът:

Според чл. 451  (1) от ГПК от момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или да я унищожава. (2) Последиците настъпват за длъжника от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, когато изпълнението е насочено върху движима или недвижима вещ и тази вещ е посочена в поканата.

При наложен запор може да се направи справка дали има основание дългът да отпадне като погасен по давност.

Ако наложеният запор е заради непогасени публични вземания, следва да се има предвид  разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от ДОПК:  публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. В в ал. 2 е предвидено, че с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Повече за давностните срокове на публичните вземания ще намериш в сайта на НАП.

Ти попита Whilli на кого се издава електронен фиш, ако собственикът на автомобила не притежава шофьорска книжка.

Електронният фиш се издава на собственика на автомобила, независимо, че няма свидетелство за управление на МПС. Ако той не е управлявал автомобила, в 14-дневен срок трябва да подаде писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението. Към нея се прикрепя и копие от шофьорската му книжка.

Ти попита Whilli дали трябва да смениш регистрационните табели на колата при закупуване на автомобил.

Отговорът е не. При промяна на собствеността може да се запази номера на автомобила, дори да е регистриран в друг регион. Купувачът е длъжен в срок до 1 месец да регистрира колата на свое име и да получи талон за собственост.

Услуги в КАТ

Ти попита Whilli как се прави избор на номер при регистрация на автомобил.

Избор на номер при регистрация на автомобил е възможен. Услугата се заплаща спрямо следните тарифи:

 • за табела с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер – 1500 лв.;
 • за табела с регистрационен номер с комбинация от четири цифри: “аа-вв”; “ав-ва”; “ав-ав”, където “а” и “в” са различни числа от “0” до “9” – 300 лв.;
 • за табела с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 300 лв.;
 • за табела с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 7000 лв.

Освен на гише, услугата може да се заяви и през Портала за електронни административни услуги на МВР.

Ти попита Whilli как става пускане на спрян от движение автомобил.

Временно спрените превозни средства се пускат в движение по желание на собственика след отстраняване на причините, поради които са били спрени. В някои случаи трябва да се извърши и преглед за техническа изправност.

Спрените превозни средства за техническа неизправност се пускат в движение служебно задължително след преглед за техническа изправност. Ако автомобилът е спрян заради липса на застраховка „Гражданска отговорност“ – мярката важи до сключването ѝ. Информацията се получава по служебен път.

Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или НАП, се пускат в движение след писмено предписание за вдигане на забраната.

Само Пътна полиция може да извърши тази услуга. За целта се подава заявление, към което се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност;
 • валиден документ за преминат технически преглед. При липса на такъв (вкл. наличие на документ с изтекъл срок) се извършва нов технически преглед;
 •  застраховка “Гражданска отговорност” и бланка на двустранен констативен протокол за ПТП;
 • документ за платен данък за превозното средство;
 • документ за платена държавна такса;
 • нотариално заверено пълномощно – когато регистрацията се заявява от пълномощник

Шофьорска книжка

Ти попита Whilli дали трябва да си извадиш нова шофьорска книжка при отнети контролни точки.

Отговорът е да. Шофьор, на когото са отнети всичките контролни точки, губи придобитата правоспособност. Той трябва да върне книжката и талона си. За да възстанови шофьорските си права, трябва да издържи успешно изпит пред областния отдел на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Има право да бъде допуснат до такъв изпит не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството.  Необходим е още сертификат за успешно преминат психотест и диплома за завършено образование.

Важно! Не се издава шофьорска книжка до заплащане на всички глоби по Закона за движение по пътищата.

Ти попита Whilli дали българската шофьорска книжка важи в съседните страни.

Съседните държави признават българските шофьорски книжки. Ако е изтекъл срокът на валидност на документа, но си се възползвал от гратисния период (такава възможност бе дадена с Регламент на ЕС във връзка с епидемията от COVID-19), провери дали съответната държава ще го приеме за редовен.

При продължително пребиваване или трайно установяване в друга държава извън ЕС е необходимо да се свържеш с местните власти или българско дипломатическо представителство, за да научиш какви допълнителни изисквания има към личните документи, включително шофьорските книжки, колко време може да се ползва българско свидетелство за управление на МПС и в какъв срок се налага да се подмени.

Когато се преместиш в друга страна от ЕС, обикновено не се налага да подменя шофьорската книжка с местна. Това може да стане при определени условия.

Ти попита Уили дължи ли се глоба при изтекла шофьорска книжка.

Не се дължи глоба за изтекла шофьорска книжка, стига да не управляваш автомобил с нея. Няма някакви особености по преиздаването, не се изисква и допълнителен или опреснителен курс. Всички изисквания, процедури и инструкции ще научиш в сайта на МВР ТУК.

Ти попита Whilli за какви нарушения се отнема шофьорска книжка.

Шофьорската книжка може да бъде отнета по съдебен или административен ред, както и с разпореждане на прокурор по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Мярката по НПК се налага, когато шофьорът е привлечен като обвиняем за причинена смърт или телесна повреда при ПТП, когато се съпротивлява срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, и др. (чл. 325, ал. 3 от НК).

Списък на нарушенията, за които по административен ред се налага наказание „лишаване от право да се управлява превозно средство“:

Чл. 174. (1) За шофиране след употреба на алкохол:

1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

(2) При повторност по ал. 1  – за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.

(3) При отказ от тест или лабораторно изследване за алкохол и/или наркотици и техни аналози – за срок от 2 години и глоба 2000 лв.

Чл. 175. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:

1. управлява МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;

2. е поставил или използва светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение;

3. откаже да предаде документите си на органите за контрол или осуети проверка;

4. откаже да изпълни нареждане на органите за контрол;

5. наруши задълженията си като участник в катастрофа;

6. при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже съдействие с автомобила си.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от шофьорски права за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.

(3) Наказва се с лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

(4) при повторност по ал. 3 наказанието е отнемане на книжката за срок от 1до 2 години и глоба от 600 до 1500 лв.

(5) Наказва се с лишаване от шофьорски права за срок от три месеца и с глоба от 1000 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.

Чл. 175а. (1) Наказва се с лишаване от шофьорски права за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата.

(2) За повторност по ал. 1 наказанието е отнемане на книжката за срок от 3 години и глоба 5000 лв.

Чл. 176. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява МПС за срок до 6 месеца или с глоба от 200 до 300 лв. водач, който шофира превозно средство с опасен товар без изискуемите документи.

(2) За повторност по ал. 1 наказанието е отнемане на книжката за срок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.

Чл. 178ж. (1) Наказва се с отнемане на книжката за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи без необходимост в аварийната лента по магистралата или в платното за насрещно движение по магистрала или скоростен път.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е отнемане на свидетелството за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.

Чл. 182. (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

6. за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца без книжка, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

6. за превишаване над 50 km/h – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(4) При повторност глобите са в двоен размер, а  лишаването от право да се управлява моторно превозно средство  е по-дълъг.

Чл. 183. (5) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:

1. преминава при червен сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека.

(6) Когато нарушението по ал. 5, т. 1 или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв., като се отнема свидетелството за срок един месец.

(7) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането при въведена временна забрана за движение.

Ти попита Уили как се подновява шофьорска книжка при неплатени/невръчени глоби.

Шофьорска книжка не се издава до заплащане изцяло на влезлите в сила дължими глоби по Закона за движението по пътищата (виж ТУК). Ако при подаване на заявление автомобилистът научи за невръчено наказателно постановление/електронен фиш, наказателният документ следва да му бъде връчен по надлежния ред. След това гражданинът може да плати или обжалва. В периода на обжалване не би следвало да му бъде отказана услуга, тъй като глобата не е влязла в сила.

Ако наказателното постановление или електронният фиш е издаден отдавна, шофьорът би могъл да се консултира дали наложената с документа глоба не е изтекла по давност. Трябва да се има предвид обаче, че давността не се прилага служебно. Необходимо е длъжникът да направи възражение за погасяване по давност и изрично да поиска да се отпише задължението му.

Съвет: Водачите могат предварително да направят справка за наличие на неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове ТУК.

Ти попита Whilli каква е давността на БЧК курса за шофьорска книжка.

Издадените от БЧК удостоверения са валидни в ЕС за 5-годишен период. Ако в рамките на този период сертификатът не е представен в КАТ за издаването на свидетелство за управление на МПС, трябва да се мине нов курс, разясняват от БЧК.

Основният курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа.

Ти попита Whilli каква е различната минимална възраст за управление на видовете МПС.

Минималната възраст за управление на различни категории МПС е:

 • 16 години – за МПС от категориите АМ и А1;
 • 18 години – за МПС от категория А2;
 • 24 години – за МПС от категория А, или:
  а) 24  години – ако водачът притежава свидетелство за мотоциклет от категория А2 от не по-малко от 2 години;
  б) 21 години – за триколесни МПС с мощност над 15 kW;
 • 17 години – за управление на МПС от категория В1;
 • 18 години – за управление на МПС от категория В;

Ти попита Whilli каква е процедурата за изкарване на шофьорска книжка.

Лицето, което желае да изкара шофьорска книжка, трябва:

 • да е издържал успешно изпит за водач на МПС и да е навършил съответните години за категорията;
 • обичайно да пребивава в Република България;
 • да няма друга валидна шофьорска книжка, издадена от държава в ЕС;
 • трябва да е завършил необходимото образование;
 • да е физически годен да управлява МПС;
 • да е изкарал курс за първа долекарска помощ.

За изкарване на шофьорска книжка се подава заявление, към което се прилагат:

 • лична карта или паспорт;
 • карта за физическа годност;
 • удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ;
 • декларация, че лицето не живее в друга държа и няма друга книжка;
 • платена такса;
 • копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование или уверение за завършено образование в чужда държава.

Лицата, завършили основно образование или 10. клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование. 

Ти попита Уили какво се случва при отнета шофьорска книжка в чужбина?

При отнемане на българска шофьорска книжка в чужбина властите в съответната държава я връщат по служебен ред чрез консулските служби или българското посолство в Министерството на външните работи. Оттам я препращат в МВР. Наказаният водач ще си получи обратно свидетелството след изтичане на наказанието и плащането на глобите, включително и стари задължения.

Водачът с отнета книжка няма право да си вади дубликат. В България има засечени случаи на измами – шофьори с отнети книжки заради пътни нарушения в чужбина си вадят нова книжка в КАТ, декларирайки, че са изгубили свидетелството за управление. Измамата излиза наяве, когато от чужбина пристигне оригиналната книжка. Това деяние е документно престъпление и е наказуемо по чл. 313 от Наказателния кодекс. Наказва се с глоба или с до 3 г. затвор. В съдебната практика в България има осъдени шофьори заради невярна декларация за изгубена книжка.

Ти попита Whilli има ли възможност за издаване на шофьорска книжка с експресна услуга.

Не, няма възможност за издаване на шофьорска книжка с експресна услуга. В момента МВР предоставя само обикновена и бърза услуга за издаване на СУМПС. Обикновената услуга е до 30 дни, а бързата услуга – до 10 дни от приемането на заявлението.

Внимание: От 01.09.2021 г. МВР въведе и ускорена услуга, но отново няма да можем да заявим шофьорска книжка с експресна услуга. Новата услуга ще се изпълнява до 3 работни дни от подаване на заявлението за подмяна на шофьорската книжка. Услугата е възможна:

 • при изтичането на срока на валидност;
 • при вече изтекъл срок на валидност;
 • при промяна в данните на водача, като смяна на фамилия и транслитерация;
 • при издаване на дубликат.

За ускорена услуга заявлението ще може да се подаде само в звената “Пътна полиция” при СДВР или областните дирекция на МВР.

Таксата за ускорено издаване на шофьорска книжка ще бъде тройно по-голяма от тази за обикновената услуга. Сега цената за обикновената услуга за водачи на възраст до 58 г. е 25 лв., а на тези между 58 и 70 години – 11 лева. За хората с трайни увреждания, които имат решение от ТЕЛК, таксата е в размер на 3 лева, а всички хора над 70-годишна възраст са освободени от заплащане на такса.

Ти попита Whilli с коя категория какво МПС може да се управлява.

За да управляваш моторно превозно средство (МПС), трябва да притежаваш свидетелство за управление, валидно за съответната категория превозно средство. Ето какви са различните категории и с кои от тях какво МПС може да управляваш:

Категория АМ

Имаш право да управляваш двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 км/ч.

Съответства на категории L1е и L2е съгласно европейските изисквания.

Категория А1

Имаш право да управляваш мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. см с максимална мощност съответно до 11 kW и  до 15 kW.

Категория А2

Имаш право да управляваш мотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW и с отношения мощност/тегло, което не превишава 0,2 k W/kg.

Категория А

Имаш право да управляваш мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW. Това са мотоциклети без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e) с работен обем на двигателя над 50 куб. см и/или с конструктивна максимална скорост над 45 км/ч. А също и триколесни моторни средства с двигател с работен обем на цилиндъра над 50 куб. см.

Категория В1

Можеш да управляваш четириколесно превозно средство с маса без товар не повече от 400 kг. Тук не се включва масата на акумулаторните батерии на електрическите автомобили. Тези МПС трябва да са с максимална мощност на двигателя не повече от 15 kW.

Категория В

Имаш право да управляваш моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kг и може да превозва до 8 пътници плюс водача. Към тях може да се прикача ремарке с допустима максимална маса до 750 kг. Или ремарке с допустима максимална маса над 750 kг при условие, че теглото на целия състав не надхвърля 4250 kг.

С тази категория можеш да управляваш и МПС от категория АМ.

Категория ВЕ

Можеш да управляваш МПС от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 kг;

Категория С1

Имаш право да управляваш моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с тегло над 3500 kг, но не повече от 7500 kг. Можеш да возиш и не повече от 8 пътници плюс водача. Моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса до 750 kг;

Категория С1Е

Имаш право да управляваш състав от превозни средства с теглещо превозно средство/влекач от категория С1 и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 kг. Допустимата максимална маса на състава не трябва да надвишава 12 000 kг.

Можеш да управляваш и състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 3500 kг. Допустимата максимална маса на състава отново не трябва да надвишава 12 000 kг.

Категория С

Можеш да управляваш моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 kг. Може да возиш до 8 пътници. Моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с тегло до 750 kг.

Категория СЕ

Имаш право да управляваш състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория C и ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 кг.

Категория D1

Можеш да управляваш моторни превозни средства за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална дължина, която не превишава 8 метра. Към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке с тегло до 750 kг.

Категория D1E

Можеш да управляваш състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 kг.

Категория D

Можеш да управляваш моторни превозни средства за превоз на повече от 8 пътници плюс водача. Към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kг.

Категория DE

Можеш да управляваш състав от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 kг.

Категория Т

Можеш да управляваш колесни трактори (Ткт). Към тази категория се приравняват и трамвайните мотриси (Ттм).

Ти попита Whilli кой завършен клас за шофьорска книжка е необходим.

Според чл. 151, ал 2 от Закона за движение по пътищата за завършен клас за шофьорска книжка се иска 10-ти клас. Води се първи гимназиален етап на средното образование. Също така се изисква определена възраст (за категория В тя е 18 г.). Желащият шофьорска книжка трябва да е физически годен да управлява МПС от съответната категория. Задължителни условия са също:

 • завършен шофьорски курс
 • успешно издържан изпит
 • наличие на удостоверение за оказване на първа долекарска помощ

Важно! Лицата, завършили основно образование или 10. клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование.

Какви въпроси може да откриеш тук?

Уили е събрал най-важните въпроси за всеки шофьор в тази страница. Те са разделени на няколко категории, сред които:

 • Винетки
 • Годишни технически прегледи
 • Наказания за нарушения на пътя
 • Проверки на пътя от КАТ
 • Промени по автомобила
 • Услуги в КАТ
 • Шофьорска книжка
 • Разни

Желанието на Уили е непрекъснато да обновява страницата и да добавя нови категории още повече въпроси. Така ще може да отговори на всяко твое запитване. А най-полезното е, че всички те ще бъдат на едно място. И всеки път, когато имаш нужда от информация или си изправен пред определен казус, може да попиташ Уили.

Имам въпрос към Уили. Как мога да получа отговор?

Ако тук не откриваш отговор на твоя въпрос, не се притеснявай. Има начин да получиш експертен и подробен отговор. В същото време ще помогнеш за обогатяването на страницата. И не на последно място, разбира се, ще помогнеш и на други колеги шофьори, които си задават същия въпрос, но не откриват лесно и бързо информацията в Интернет.

Достатъчно е да потърсиш Уили като му изпратиш имейл на адрес help@whilli.com. Ако е по-удобно за теб, може да му пишеш и директно във Фейсбук или през чат бутона долу вдясно на тази страница.

Достоверни ли са отговорите на въпросите тук?

Уили сверява своята информация с публични и официални източници. Такива например са уебсайтовете на Министерството на вътрешните работи, Агенция “Пътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, различни Общини и др.

Ако Уили не разполага с информация от първа ръка, то той винаги отправя официални запитвания към конкретната институция, която има касателство по въпроса.

Уили ти гарантира, че отговорите на всеки въпрос и информация, поместена на тази страница, са 100% проверени и актуални.

Важно е да знаеш също, че Уили ежеседмично публикува нови материали и статии, полезни за всички шофьори. Тях може да откриеш в някоя от следните категории: “За автомобила”“Закони” и “На път”.